23 desember 2011

Maps / Kart

(EN) We are going to investigate ice rises and adjacent shelf ice in Fimbul ice shelf, western Dronning Maud Land (DML).  DML faces Atlantic Ocean, African continent, and Indian Ocean.  Our study area in western DML ranges between 1oW and 5oE.  Figure 1b is a composite of satellite images showing open ocean (black), ice shelf (smooth gray area), grounded continental ice sheet (rough  gray area), and inland outcrops (black e.g. near Troll).  Ice rises look like islands or peninsulas surrounded by shelf ice.  Inset (Fig. 1a) shows the coverage of the main map, together with shelf ice (gray) and shallow ocean (black) where bathymetry is less than 1000 m (approximately corresponds to continental shelf).

(NO) Vi skal undersøke isbrem og iskoller på Fimbulisen i vestre Dronning Maud Land (DML). DML vender mot Atlanterhavet, Afrika og Det indiske hav. Området vi skal undersøke ligger mellom 1o vestlig and 5o østlig lengdegrad. Figur 1b er satt sammen av satellittbilder og viser åpent hav (svart), isbrem (jevnt grått område), innlandsis (ujevnt grått område) og fjell som stikker opp av isen (svart, f. eks. ved Troll). Iskoller ser ut som øyer eller halvøyer på isbremmen. Det innsatte bildet (fig. 1a) viser hvor i Antarktis Fimbulisen ligger. Her er isbremmer vist i grått, og der havbunnen er grunnere enn 1000 m er vist i svart (tilsvarer omtrent randen av kontinentasokkelen).

 

(EN) This year, we will visit Ice Rises B and C, and collect data from oceanographic and glaciology sites on the shelf ice (cross markers) that were established two years ago by Fimbul top to bottom project.  Color circles show elevation of ocean floor below the current sea level.  Red curves right side of the figure shows an established route from Troll Station (out of figure) to the loading site.  Green curves show routes regularly used by South African National Antarctic Programme (SANAP) from their Sanae Station.  Jutulstraumen is one of the major outlet glaciers in DML.

(NO) I år skal vi besøke iskolle B og C, og samle data fra oseanografiske og glasiologiske målepunkter på isbremmen (kryss), som allerede var etablert for to år siden av prosjektet ”Fimbulisen – Fra topp til tå”. Fargede sirkler viser dybden til havbunnen under havnivået. Rød linje til høyre i figuren viser kjøreruten fra stasjonen på Troll (utenfor figuren) og losseplassen der båten kommer inn. Grønn linje viser kjøreruter brukt av ” South African National Antarctic Programme” (SANAP) fra stasjonen deres ”Sanae”. Jutulstraumen er en av de viktigste breutløperne i DML.

 

 

(posted by Kenny Matsuoka and Anne Tårånd Aasen)

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar