19 januar 2013

FimbulisenMens noen starter GPS-målinger på icerise B, så setter Harvey, Joel og Kjetil kurs mot Tore Hattermann`s gullgruve på M3 med to stk. TL-6 med. M3 er en målestasjon for havstrømmen under isflaten som ble drillet for ca. 3 år siden. Det ble drillet gjennom isen og lagt ned sensorer i sjøen under iskappen.

Målestasjonen har blitt besøkt hvert år etter det for å bytte batterier og datalagringsenhet. Det er ganske spesielt å bare reise utover den uendelige isflaten til et GPS-koordinat, finne noen bambuspinner som stikker opp av snøen, så grave ned et par meter for så å avdekke en boks full av elektronikk som har avlest data et helt år!


(ENG) While some start GPS measurements at icerise B, Harvey, Joel and Kjetil is heading towards Tore Hattermann`s gold mine on M3 with two TL-6. M3 is an observation point for ocean currents under the ice surface that was drilled approx. 3 years ago. We drilled through the ice and put sensors in the water under the ice sheet.

The station has been visited every year after that to change the batteries and data storage units. It's quite special to cross the endless ice surface to a GPS coordinate, find some bamboo sticks sticking up out of the snow, dig down a few feet and then uncover a box full of electronics that have read data for a whole year!


Bilde / photo: Kjetil Bakkland


18 januar 2013

Middag / DinnerKokkene på Trollstasjonen har laget middagspakker til oss. Hovedretten er tilberedt, vakuum-forseglet, og frosset. Alt vi trenger å gjøre er å ta fem plastposer ut av fryseren før vi går ut om morgen. Når vi er tilbake til leiren koker vi vann til drikke (det er fort gjort å bli dehydrert i polarområdene), koke ris/pasta og varme opp pakkene, noe som tar bare 30–40 minutter. I dag nyter vi ravioli med utmerket soppsaus, takket være den forrige overvintringskokka Camilla, den nye overvintringskokken Hallgeir, og sommerkokk Lisa. Takk for maten

Chefs at Troll Station made dinner packages for us. Main dish is cooked, vacuum-sealed, and frozen. So, all we need to do is to put five plastic bags out of the freezer before we go out in the morning. When we are back to the camp, we boil water for drinking (we can be very easily dehydrated in the polar regions), cook rice/pasta, and warm up the packages, which take only 30–40 minutes. Today, we enjoy ravioli with excellent mushroom souce, thanks to the previous wintering chef Camilla, the new wintering chef Hallgeir, and the summer chef Lisa. Takk for maten! (thanks for the food, in Norwegian).
Bile / Photo: Peter Leopold


17 januar 2013

Isbremmer – bakgrunn / Ice rises – backgroundHvert år i Antarktis faller mer snø enn det smelter, derfor blir snølaget dypere og dypere. Når snølaget blir skikkelig dypt blir det til is. Dette er i hovedsak hvordan isbreer og iskapper blir til. 
Breis er ikke statisk. Snøen og isen vi camper på beveger seg konstant, men det kan være vanskelig å se fordi den beveger seg langsomt. Den beveger seg på to måter: den glir over bakken som ski på snø, og den flyter som veldig sakte honning. Is som beveger seg er bra for livet på planeten – den flytende isen bringer snøen tilbake som vann til havet. Kan du forestille deg hva som ville skje om isen ikke fløt og det alltid var mer snø enn snøsmelting?
Et av hovedmålene i prosjektet er å måle massebalansen for isbremmene vi studerer. Dette betyr at vi ønsker å vite hvor mye vann som blir lag til hver isbrem som snø og hvor mye vann som forsvinner med flytende is. 
Fortsett å besøk bloggen for å finne ut hvordan vi måler snøfall, farten på flytende is, isdybde og om isen blir tykkere eller tynnere. 

(ENG) Each year in Antarctica, more snow falls than melts, which means that year after the snow gets deeper and deeper. When the snow gets really deep it turns into ice. This is basically how glaciers and ice sheets are formed. 
Glacial ice is not static. It can be difficult to see because it is moving so slowly, but the snow and ice that we are camping on is constantly moving. It moves in two ways: it slides over the ground like skis on snow and it flows like honey, very slow honey. The fact that the ice moves is very good for life on our planet because the flowing ice returns the water that fell as snow to the oceans. Can you imagine what would happen if the ice did not flow and there was always more snow than snowmelt?
One of the main goals of our project is to determine the mass balance of the ice rises that we are studying. This means that we want to know how much water is added to each ice rise as snow fall and how much water is removed by flowing ice each year. We use many tools to study the motion of the ice. 

Keep checking this blog site to learn about how we measure snowfall, speed of the flowing ice, ice depth, and if the ice is getting thicker or thinner.
Kenny measuring the height of a site marker, the difference between the height last year and this year tells us how deep the snow is. With the depth of the yearly snowfall and the density measurements from coring we can calculate the amount of water added to the ice rise! Photo: Joel Brown16 januar 2013

Iskjerneboring / Ice coring


Joel henter opp en iskjerne på toppen av Ice Rise B. Vi boret på forskellige steder ned til 3 meter for å måle variasjon i tettheten i det øverste islaget rundt ”isfjellet”. Resultatene fra prøvene bidrar til vår forståelse av radarmålingene. 

Joel is bringing up an ice core on top of Ice Rise B. We cored at different places down to three meters to measure density variations in the upper part of the ice across the "Ice Mountain". These samples will add to the understanding of our radar measurements.
Bilde/photo: Peter Leopold

15 januar 2013

Hinge zone”Chinook” på vei ned bakken mot iskanten. Den såkalte ”hinge zone” fungerer som en hengebro mellom landfast is og den flytende delen av isen, isbremmen. Denne isbremmen vil flyte opp og ned med tidevannet. Vi må manøvrere oss forsiktig gjennom dette området som er ca. 20 km langt. Pga. isens bevegelser oppstår det issprekker her som varierer i størrelse fra år til år. Flaggene på bildet er del av transportruten fra Troll-stasjonen til landingsbukta på kysten. Ruta ble sjekket og merket av vår sikkerhetsansvarlig Harvey.
”Chinook” on the way down the slope at the grounding line. The so called ”Hinge zone” is acting as a hinge in-between the grounded ice sheet and the floating part of the ice, the so called shelf ice. The latter one will move up and down with the tides. We have to carefully maneuver through this approximately 20 km wide area. Due to the movement of the ice crevasses occur here and their size and number varies from year to year. The flags you see in the picture are part of the transport route from Troll-station to the loading bay at the coast. Earlier this year it was checked and marked by our safety expert Harvey.
Bilde / Photo: Peter Leopold