01 februar 2013

Tusen takk/ Thank you


Teamet på stasjonen SANAE. The team at SANAE station. Bilde / Photo Peter Leopold.

Vi ankom den sørafrikanske stasjonen SANAE like før lunsjtid 25 januar. SANAE ligger 200 km nordvest for Troll. Siden reisetiden fra Ice Rise D til SANAE er kun én dag, mens reisetiden til Troll tar mer enn en uke og går gjennom sprekkområdene (dvs. værsensitiv reise), ba vi sørafrikanske National Antarctic Programs (SANAP) om å få lagre våre biler og det meste av utstyret på deres stasjon til neste år. Neste seson reiser vi ut fra SANAE for å sjekke GPS markørene og gjennomføre flere vitenskapelige målinger. På denne måten sparer vi tid, drivstoff og brukstid for kjøretøyene. Dette er virkelig en av fordelene med internasjonalt samarbeid i Antarktis.

Dette er det siste blogginnlegget fra vårt feltarbeid denne sesongen. Joel og jeg er ankommet Cape Town og kan se stjerner første gang i dette året. Peter, Harvey, og Kjetil vil bo på Troll og arbeide enda et par uker. Alle har det bra.

Det er alltid nye utfordringer for feltarbeid i Antarktis, i år startet arbeidet mer enn en uke senere enn planlagt. På grunn av tidsbegrensninger valgte vi å utsette noen vitenskapelige målinger til neste feltsesong, men alle nøkkelmålinger ble fullført, takket være hardt arbeid av alle i teamet mens synlighet og definisjon var ganske dårlig på Ice Rise D. Vi var ikke i stand til å se bølgningene i snøoverflaten i det hele tatt for dager og minimum synlighet var ca. 30 m mens vi jobbet (det er trygt for teamet å jobbe under slike vilkår, men krevende). En vellykket felttur er avhengig av engasjement, hardt arbeid, og fremfor alt lidenskap. 

Jeg vil også takke stasjonmannskapet på SANAE og Troll, all støttepersonell som er involvert i NARE, inkludert det siste overvintringsteamet, ansatte i Norsk Polarinstitutt oppe i nord, og våre familier.

Tusen takk, vi er tilbake med siste feltsesongen for NARE / Ice Ice Rises neste år.

Kenny 


(ENG) We arrived at the South African station SANAE just before the lunch time on January 25th last Friday. SANAE is 200 km northwest of Troll Station. Since travel from Ice Rise D to SANAE takes only one day while travel to Troll takes more than a week and goes through crevasse areas (i.e. weather sensitive journey), we asked South African National Antarctic Programs (SANAP) to store our vehicles and most gears at their station until the next year. We will make the return journey from SANAE next season and re-survey of GPS markers and conduct more scientific measurements. In this way, we save time, fuel, and operation time of the vehicles. This is truly the benefit of the international collaboration in Antarctica. The background of the picture is Sanae station on the top of a rock mountain slightly covered with snow and ice.This is the last post reporting our field campaign in this season. Joel and I arrived at Cape Town last night and enjoyed watching stars first time in this year. Peter, Harvey, and Kjetil will stay at Troll and work for the station for a couple more weeks. All are doing well.There are always new challenges for an Antarctic field campaign, and this year we started the field campaign more than a week later than the schedule. Due to the limited time, we deferred some scientific measurements to the next field season but completed all of the key measurements very nicely. This is thanks to the hard work of all team crews while the visibility and definition were quite poor on the ice rise D; we were unable to see the snow surface undulations at all for days and the minimum visibility was about 30 m while we worked (working in this condition is safe enough for the experienced team, though it is demanding). Successful field campaign requires commitment, hard work, and above all passion. Our team has all of them to take the any weather chance.I also thank the station crews at Sanae and Troll, all supporting personnel involved in NARE, including the last wintering team, NP employees up in the north, and our family members.Thank you, we will have the last field season for NARE/ICE Ice Rises next year.

Kenny

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar