23 januar 2013

Isbremmer – isens hastighet / Ice rises – ice flow velocity

Isen under feltleiren beveger seg sakte, VELDIG sakte. Det et som å se på timeviseren på en klokke eller på sola som beveger seg gjennom skyene – du vet de beveger seg, men du kan ikke se det. Den enkleste måten å legge merke til bevegelsen er å se på den nåværende posisjonen, vente en stund, og se igjen; selvfølgelig har viseren på klokka eller sola på himmelen endret posisjon. Jo lenger du venter jo mer har posisjonen endret seg. Isen på isbremmen beveger seg så sakte at det å vente et par timer ikke er lenge nok til å merke bevegelsen. I stedet «ser» vi på forskjellen i isens plassering gjennom et helt år!

Til å måle isens posisjon bruker vi et svært nøyaktig globalt posisjoneringssystem (GPS), antenner og mottakere. Disse GPS-enhetene mottar signaler fra satellitter i bane for å bestemme plasseringen av antennen. I fjor satte vi 75–80 lange metallstolper i snøen ved hver isbrem, med om lag to meter av metallstangen over snøoverflaten. Vi målte høyden på stolpen over snøoverflaten, deretter sette vi GPS-antennen på toppen og målte stolpens posisjon. I år har vi gjennomført de samme målingene på alle stolpene. Forskjellen i høyden på stolpene forteller oss snødybden på det stedet. Forskjellen i posisjonen delt på antall dager mellom målingene gir oss isens hastighet. På noen steder beveget isen seg mer enn 10 meter!
(ENG) The ice below our camp is moving slowly, VERY slowly. Trying to watch the ice move is like trying to watch the hour hand on a clock move or watching the sun move across the sky – you know they are moving but you cannot see them move. The easiest way to notice the movement is to look at the current position, wait a while, and look again; of course, the position of the hour hand on the clock or the sun in the sky has changed. The longer you wait the more the position has changed. The ice on the ice rises moves so slowly that waiting a couple of hours is not long enough to notice movement. Instead, we ‘look’ at the difference in the position of the ice over an entire year!
To measure the position of the ice each year, we use very accurate global positioning system (GPS), antennae and receivers. These GPS units receive signals from satellites in orbit to determine the position of the antenna. Last year, we put 75–80 long metal poles in the snow at each ice rise, leaving about 2 meters of the metal pole sticking out of the snow surface. We measured the height of the top of the pole above the snow surface, then put the GPS antenna on top of the pole and measured the position of the pole. This year we revisited each pole and conducted the same measurements. The difference in the height of the pole tells us the depth of the snow at that location. The difference in the position divided by the number of days between measurements gives us the velocity of the ice. In some locations, the ice moved by more than 10 meters!
En GPS-antenne samler data. A GPS antenna acquiring data.
Photo: Harvey Goodwin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar