22 februar 2014

Helt ærlig, vi jakter en sovende kjempe i Antarktis / Seriously, we are hunting a sleeping lion in Antarctica

A sleeping lion on one of our snow vehicles. Bilde/photo: Peter Leopold.


Massebalansen til den antarktiske iskappen er direkte knyttet til det globale havnivået: Når det blir mindre is i Antarktis, blir det mer vann i havene. Derfor er vurdering av nåværende og nylig massebalanse, samt prognoser for fremtidig massebalanse sentrale spørsmål innen antarktisk
glasiologi. Kystområdene rundt den antarktiske iskappen består av relativt små arealer og ismasser,
men disse områdene endrer seg hurtigst i Antarktis.

Prosjektet vårt har undersøkt iskoller, innlandsis omgitt av flytende isbremmer, nær den norske
forskningsstasjonen Troll. Isbremmer kan ikke flyte over større forhøyninger i havbunnen. Derfor har iskoller sine egen lokale isstrømmer, som går fra toppen av iskollen og ned til den tilstøtende isbremmen. Slike lokale isstrømmer er svært sensitiv overfor det lokale miljøet, og vi bruker et bredt utvalg av verktøyer for å dekode evolusjonen til iskollene. Vi tolker også evolusjonen i sammenheng med endringer i massebalanse i Dronning Maud Lands kystområder, sektorer av den antarktiske iskappen som grenser mot Stillehavet og Det indiske hav.

Dette området av Antarktis har endret seg lite over det siste tiåret. Det er likevel mange utløpsbreer
og isbremmer her. Slike er vanlige i områder som er i hurtig endring, og spiller en nøkkelrolle i disse
hurtige endringene. Med andre ord vil vi kunne se slike hurtige endringer også i Dronning Maud Land
i fremtiden.

Personlig liker jeg å si at vårt prosjekt tester hypotesen ”det finnes en sovende kjempe”. Denne
kjempen sover foreløpig, siden ingen kjempestore endringer skjer, men det er mulig at han var våken
i fortiden, og at han vil våkne i fremtiden. Vi sier ikke riktig ennå at Dronning Maud Land har en
sovende kjempe, men det er altså denne hypotesen vi samler data for å teste.
– Kenny Matsuoka


(EN) The mass balance of the Antarctic Ice Sheet has a direct impact on the global sea level: as ice in
Antarctica decreases, the ocean gets more water. So, assessment of current and recent mass
balance, and prediction of future mass balance are central questions in Antarctic glaciology. The
coastal areas of the Antarctic Ice Sheet are relatively small and have relatively small ice masses, but
they are the most rapidly changing parts of Antarctica.

Our project has examined ice rises, grounded ice caps surrounded by floating ice shelves, near the
Norwegian Troll Station. Ice shelves cannot flow over an elevated ocean bed. Consequently, ice rises
have their own local ice flow from their summit to the adjacent ice shelf. This kind of ice-rise flow is
highly sensitive to the local environment and we use a range of tools to decode the evolution of the
ice rises. We also interpret the evolution in terms of mass balance changes in coastal Dronning Maud
Land, Pacific and Indian Sea sectors of the Antarctic Ice Sheet.

This area of Antarctica has changed little in the past decade. However, there are many outlet glaciers
and ice shelves here, which are commonly present in rapidly changing areas and play key roles in
such rapid changes. In other words, Dronning Maud Land is also capable of being a scene for such
rapid changes in the future.

Personally, I like to say that our project is testing the hypothesis “there is a sleeping lion”. This lion is
currently sleeping as no major changes are going on, but it is possible that (s)he ran wild in the past
and will wake up at some point in the future. We are not yet saying that Dronning Maud Land has a
sleeping lion, but it’s this hypothesis we’re gathering field data to test.

– Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar